การย้ายออกจากหอพักและการเปลี่ยนห้องพัก

การย้ายออกจากหอพักและการเปลี่ยนห้องพัก

        นักศึกษาที่ประสงค์จะออกจากหอพักหรือเปลี่ยนหอพักต้องปฏิบัติดังนี้

การย้ายออกจากหอพัก

  1. แจ้งความประสงค์ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  2. ทำความสะอาด วัสดุ – ครุภัณฑ์  และจัดเก็บห้องพักให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
  3. ชำระเงินค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า ก่อนย้ายออกจากหอพักให้เรียบร้อย
  4. คืนกุญแจห้องพักแก่เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาและบันทึกออกจากห้องพัก

การเปลี่ยนห้องพัก

  1. แจ้งความประสงค์ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  2. ห้ามนักศึกษาเปลี่ยนห้องพักกันเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และอาจารย์ประจำหอพัก