เกี่ยวกับหน่วยงาน

     IMG_20150714_104128วัตถุประสงค์หลักในการริเริ่มก่อสร้างหอพัก เพื่อเป็นสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้กับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาห่างไกล ที่เข้ามาศึกษา ณ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

     ประวัติความเป็นมาของหอพักนักศึกษา

 • ปี 2520   ก่อสร้างอาคารหอพักหญิงหนึ่ง (ปัจจุบันหอพักหญิงวิภาวดี) หอพักหญิงสอง(ปัจจุบันหอพักชายไชยา) หอพักนันทพรและหอพักรังรอง รวม 4 หลัง รูปแบบอาคารมีลักษณะเหมือนกันทุกอาคาร มีความสูงหลังละ 4 ชั้น ใช้สอยเป็นห้องพัก 3 ชั้น มีห้องพักหลังละ 21 ห้อง เป็นห้องพักแบบพัดลม ห้องน้ำรวมในแต่ละชั้นและมี 1 ห้องเพื่อใช้สอยร่วมกันในชั้น ชั้นล่างเป็นพื้นที่โปร่งและใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมรวมของนักศึกษาในหอพัก
 • ปี 2540   ก่อสร้างอาคารหอพักหญิงประภัสสรแล้วเสร็จ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น (รวมชั้นดาดฟ้า) มีลิฟต์ในการขึ้นลง มีพื้นที่ใช้สอยเป็นห้องพักจำนวน 4 ชั้น รวมทั้งหมด 68 ห้อง เป็นห้องพัดลม มีห้องน้ำรวมในแต่ละชั้น และมี 1 ห้องเพื่อใช้สอยรวมกันในแต่ละชั้น ส่วนชั้นล่างเป็นพื้นที่โปร่งและใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมรวมของนักศึกษาในหอพัก
 • ปี 2547   ก่อสร้างอาคารหอพักหญิงD1 (ปัจจุบันหอพักท่าเพชร) และหอพักD2 (ปัจจุบันหอพักท่าทอง) ลักษณะอาคารสูง 5 ชั้น ใช้บันไดในการขึ้นลง มีบันไดหนีไฟนอกอาคาร มีพื้นที่ใช้สอยเป็นห้องพักจำนวน 4 ชั้น รวมอาคารละ 96 ห้อง เป็นห้องพัดลม มีห้องน้ำ-ห้องส้วมในตัว ชั้นล่างเป็นพื้นที่โปร่ง ใช้เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมรวมของนักศึกษาในหอพัก
 • ปี 2547-2548 มหาวิทยาลัยได้ปรัปปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบห้องพักในหอพักหญิงหนึ่งและหญิงสอง เป็นแบบมีห้องน้ำในตัว และปรัปปรุงพื้นที่ชั้นล่างและห้องน้ำเดิมเป็นห้องพักเพิ่มด้วย และเปลี่ยนหอพักหญิงสองเป็นหอพักชายสอง โดยรับนักศึกษาชายเข้าพักอาศัยแทน
 • ปี 2551 มหาวิทยาลัยมีอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักนักศึกษา จำนวน 5 หลัง และได้เปลี่ยนชื่อหอพักแต่ละหลังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่น โดยใช้ชื่อสถานที่และอำเภอต่างๆในจังหวักสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
  หอพักหญิงD1                เปลี่ยนเป็น   หอพักหญิงท่าเพชร
  หอพักหญิงD2                เปลี่ยนเป็น   หอพักหญิงท่าทอง
  หอพักหญิงประภัสสร      ยังใช้ชื่อเดิม
  หอพักหญิงหนึ่ง              เปลี่ยนเป็น   หอพักหญิงวิภาวดี
  หอพักหญิงสอง              เปลี่ยนเป็น   หอพักชายไชยา
 • ปี 2558 ก่อสร้างอาคารหอพักหญิงรัชชประภาและหอพักหญิงท่าชนะ 

  ปัจจุบันมีอาคารเพื่อใช้เป็นหอพักนักศึกษา จำนวน 7 หลัง รองรับนักศึกษาได้ประมาณ 1,500 คน