คืนเงินค่าประกันความเสียหายประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งนักศึกษาหอพักที่ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันความเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2559

ให้มาติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ณ สำนักงานหอพัก เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ในบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน

แก่เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเงินคืน