ประชุมนักศึกษาหอพักชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560

      

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายหอพักนักศึกษา  โดยคุณเสาวณีย์ คงคา นักวิชาการกิจกรรมหอพัก ประชุมพูดคุยตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักประจำภาคเรียนที่ 3/2560 และปีการศึกษา 2561 เนื่องจากหอพักจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักจำนวน 2 หลัง คือ หอพักหญิงท่าเพชร และ หอพักหญิงท่าทอง ทำให้ไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากนักศึกษามีความจำเป็นที่จะเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ทางหอพักก็จะจัดที่พักที่เหมาะสมให้