ผลการเลือกตั้งประธานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561

    

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา โดย คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  จัดให้มีการเลือกตั้งประธานหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น  ณ ลานกิจกรรม หอท่าเพชร-ท่าทอง  เวลา 17.30 น.  ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 2 คน

เวลา 19.30 น. นับคะแนนและสรุปผลการเลือกตั้ง ดังนี้ นายกิตยภูมิ ฐปนวรรธ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานหอพักนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยคะแนน 439 คะแนน  และนายอิทธิพล เหมทานนท์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 343 คะแนน  บัตรเสีย 9 ใบ  ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 ใบ