โครงการเสริมความรู้สู่ไอรัก ชาวหอพักมรส. ปีการศึกษา 2560

17 มีนาคม 2561 : คณะกรรมการหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ได้จัดโครงการเสริมความรู้สู่ไอรักชาวหอพักมรส.ปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมของหอพักนักศึกษา

3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักสถาบัน ถิ่นที่อยู่อาศัยให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา

4. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตที่ดีแก่นักศึกษา

ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาหอพัก โดยอาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์       อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย เช่น ตอบคำถาม  การแสดงบนเวที กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น

รูปกิจกรรมโครงการเสริมความรู้สู่ไอรัก ชาวหอพักมรส. ปีการศึกษา 2560