คณะกรรมการหอพักเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา 2561

คณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษามรส.ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ขนอมซันไรส์บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช