โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา/สัมพันธ์น้องพี่ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการทำบุญหอพักนักศึกษา/สัมพันธ์น้องพี่ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานกิจกรรมหอพักนักศึกษา โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่   ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็นพิธีการทางศาสนา และกิจกรรมจิตอาสา “สัมพันธ์น้องพี่เราทำความดีด้วยหัวใจ”